Španělsko - Barcelona, Sagrada Familia
Stavbou Temple Explatori de la Sagrada Familia (Chrámu smíření zasvěceného Svaté rodině) byl Antoni Gaudí naprosto posedlý. Dokončení zakázky, kterou zadala konzervativní společnost toužící po svatostánku, jenž by odčinil hříchy moderního města, považoval Gaudí za posvátnou misi. Jak vysychal příliv peněz, architekt přispíval ze svého a v posledních letech života se neostýchal žádat o příspěvky u každého potenciálního dárce.
Gaudí navrhl chrám dlouhý 95 m a široký 80 m s kapacitou 13.000 osob a s centrální věží (symbolizující Krista) tyčící se do výše 170 m nad transeptem a s dalšími 17 věžemi vysokými 100 m a více. Dvanáct věží příslušející ke třem průčelím představuje apoštoly, zbylých pět symbolizuje evangelisty a Pannu Marii. Gaudí, který neměl v lásce přímku (tvrdil, že v přírodě se nevyskytuje), vyprojektoval objemné, jakoby nabobtnalé věže, inspirované zvláštními výběžky na hoře Montserrat za Barcelonou, a vyzdobil je změtí plastik, jež jakoby vyrůstaly z kamene.
Když Gaudí zemřel, byla dokončena pouze krypta, zdi apsidy, jeden portál a jedna věž. Tři další věžě přibyly do roku 1930, čímž bylo dokončeno severovýchodní průčelí (Průčelí Narození Páně). V roce 1936 vtrhli na stavbu anarchisté a vypálili interiér, včetně dílen, plánů a modelů. Výstavba byla obnovena v roce 1952, ale její postup je spjatý se spory o věrnost původnímu Gaudího plánu.
Východní, nejstarší fasáda „Narození Krista“ (započatá v roce 1891) sestává ze tří mohutných portálů (Naděje, Lásky a Víry), nad kterými se tyčí vysoké štíhlé věže. Celá sochařská výzdoba a vlastně celá stavba je plná různých symbolů a odkazů. 
Je to jediná fasáda na bazilice, jejíhož dokončení se Gaudí dožil a vyjadřuje tak jeho vizi podoby chrámu.
Nad prostředním portálem Lásky je umístěn zelný cypřiš jako „Strom života“, útočiště před bouří pro bílé holubice míru poletující nad ním.
Prostřední portál Lásky, věnovaný Ježíši, je oslavou života a přírody. V lese plastik v části Láska najdete zcela dole jesličky i s volkem, oslíkem, pastýři, králi a andělskými hudebníky. Je tu zastoupeno přes třicet různých rostlinných druhů z celého Katalánska a tváře řady postav jsou vytvořené podle sádrových odlitků místních obyvatel a příležitostně i místních nebožtíků v márnici.
Svatá rodina
Portál Lásky, dole Svatá rodina
Zobrazení Narození Páně
Na tomto portále je zastoupeno na třicet rostlinných druhů z celéhoKatalánska.
Portál Lásky - čtyři pastýři
Přecházíme k portálu vpravo - je zasvěcen Marii a je to Portál Víry
Tři hlavní portály jsou odděleny dvěma masivními sloupy ve tvaru palem, u jejichž paty leží dvě želvy. Ovšem ani to nenechal Gaudí bez symboliky - želva, která nese severnější sloup, tedy je blíže k horám Montserrat, je želva suchozemská - tu vidíme zde na obrázku, kdežto její kolegyně jižněji umístěná, která je blíže k moři, je želva mořská.
Portál Víry věnovaný Panně Marii
Zcela nahoře vidíme Křest Ježíše v chrámu, nalevo od něj anděl hrající na šalmaj
Uprostřed: Kající se Ježíš, zcela vpravo Mladý Ježíš jako tesař, před ním Josef a Marie. Vlevo Marie a sv. Alžběta
Marie a sv. Alžběta
A přejdeme ke třetímu portálu, který je nalevo od středu. Je věnovaný Josefovi, nazývá se Portál Naděje
a zde je ta želva mořská:
Tři hlavní portály jsou odděleny dvěma masivními sloupy ve tvaru palem, u jejichž paty leží dvě želvy. Ovšem ani to nenechal Gaudí bez symboliky - želva, která nese severnější sloup, tedy je blíže k horám Montserrat, je želva suchozemská, kdežto její kolegyně jižněji umístěná, která je blíže k moři, je želva mořská.
Průčelí Naděje
Uprostřed: Josef a Ježíš
Uprostřed: Josef a Ježíš, po obou stranách kolem: Rodiče Panny Marie
Útěk do Egypta
Centurion vraždí děti
Nejzajímavějším znakem těchto tří portálů jsou jejich okraje, které zblízka i zdálky vzbuzují dojem jakýchsi krápníků nebo organického kamene, stavba se tak jeví tvárnou, živou a tekutou. Také sochy v průčelí jakoby se „vpíjely a utápěly“ v proudu života, kterým tato fasáda kypí a přetéká. Tyto tekuté architektonické prvky jsou výsledkem Gaudího pracných technik. Gaudí nejprve namáčel shluky svázaných korálků do tekuté sádry a poté zkoumal, jak tyto části architektonicky včlenit do stavby samotné. Jde o jeden z mnoha unikátních a evolučních stavebních prvků celé baziliky a svědčí o výjimečném talentu a důvtipu tohoto architekta
Šipka ukazuje na věž, která svým tvarem má symbolizovat horu Boží prst v pohoří Montserrat - viz odkaz 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Montserrat_(hora)#/media/Soubor:Cavall_Bernat.jpg
v pozadí Ježíš korunuje Marii, nad středovým Portálem Lásky
Interiér. Zastřešení chrámu bylo dokončeno v roce 2010. Tíhu střechy nese les efektně tvarovaných sloupů, z nichž pod stropem vybíhá síť podpůrných větví, vytvářejících dojem stromové klenby.
Představa stromů není naprosto náhodná – Gadí s tímto efektem počítal. Vše měl dokonale promyšlené, včetně tvaru a umístění oken, díky nimž sluneční světlo vytváří podobné světelné skvrny, jaké uvidíme za slunečného dne v hustém lese.
Modré vitráže na straně, kudy proudí světlo ráno
Dveře jižní fasády - Poslední dveře, které zatím zhotovil Josep Marie Subirchas v rámci svého působení na výstavbě chrámu jsou věnované křtu a pokání. Nacházejí se ve vedlejší kapli jižní fasády orientované na jih a jsou také jediným přímým vstupem do komplexu z této světové strany. Odkazují dále na soucit, spásu, štěstí, blaženost a milosrdenství.
Dveře jižní fasády - Hlavní tématikou tohoto vstupu je text Otčenáše v katalánštině, který je tvořen velkými reliéfními písmeny a doplněn o vyryté modlitby ve 150 jazycích. Tyto čtyřtunové dveře byly na své místo usazeny v září 2008.
Dveře jižní fasády - Hlavní tématikou tohoto vstupu je text Otčenáše v katalánštině, který je tvořen velkými reliéfními písmeny a doplněn o vyryté modlitby ve 150 jazycích.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
Sloupy jsou ze čtyř různých druhů kamene. Mají různou barvu a schopnost zatížení – od měkkých kamenných pilířů z vrchu Montjuic kolem postranních uliček přes tmavošedé žulové sloupy po vínový íránský porfyr hlavních opor na hraně lodě a boční lodě.
odpolední a podvečerní slunce vstupuje do chrámu oranžovými vitrážemi
V kulatých okýnkách vidíme jména světců z celého světa
V kulatých okýnkách vidíme jména světců z celého světa
V apsidě, nad podzemní kryptou se nachází hlavní oltář s kněžištěm, který je obklopen sedmi kaplemi, pojmenovanými podle sedmi bolestí a radostí sv. Josefa. Nad jednoduchým stolcem z porfyru je ve výšce dvanácti metrů zavěšen monumentální osvětlený baldachýn, jemuž dominuje socha ukřižovaného Krista na dřevěném kříži.
Monumentální baldachýn. Stejný Gaudí navrhl v roce 1912 pro katedrálu na Mallorce. Uprostřed vidíme sochu Ježíše na prostém dřevěném kříži, po okrajích baldachýnu pak visí obilí a vinné hrozny - symbol eucharistie. Kolem pak je umístěno padesát svítidel, jako odkaz na Lateránskou baziliku v Římě.
Když slunce ozáří okna, vytvářejí vitráže v odstínech červené, modré, zelené a žluté hypnotickou, až magickoua tmosféru.
Když slunce ozáří okna, vytvářejí vitráže v odstínech červené, modré, zelené a žluté hypnotickou, až magickoua tmosféru.
Výtahem a pak po schodech se dá vystoupat na jednu z věží - my jsme zvolili Věž Narození.
Výrazné barevné hrozny a kalichy představují eucharistii.
Výrazné barevné hrozny a kalichy představují eucharistii.
Fasáda Umučení Krista
Jihozápadní průčelí s tematikou Kristových posledních dní a smrti bylo postaveno v letech 1954 až 1979 podle zachovalých Gaudího náčrtků. Má čtyři věže a mohutný portál s bohatou sochařskou výzdobou. Sochař Josep Subirachs ji vytvářel v letech 1986 až 2006, přičemž se nepokoušel napodobovat Gaudího, ale vytvořil výrazné hranaté sochy podle vlastní představy. Hlavní skupiny soch ve třech vrstvách tvoří sekvenci ve tvaru písmene S a začínají dole vlevo Poslední večeří a končí Kladením do hrobu nahoře vpravo.
Poslední večeře Páně
Poslední večeře Páně
Jidáš Iškariotský zrazuje Ježíše polibkem.  Za nimi – kryptogram – čísla dávají vždy výsledek 33, Kristův věk v době smrti.
Sv. Petr
Longinus a jeho kopí, nad ním: Vojáci hrají kostky o Ježíšovo roucho
Dveře západní fasády  - Subirachs v rámci západní fasády také vytvořil netradiční bronzové dveře pro vstupní portál této části chrámu. Centrální portál se skládá ze dvou masivních dveří. Každé z nich jsou tvořeny dvěma křídly a celý jejich povrch je vyplněn reliéfním písmem, které obsahuje části z evangelií Matouše a Jana. Po každé straně centrálního portálu jsou umístěny menší dveře, orientované podle světových stran na sever a na jih.
Dveře západní fasády s reliéfním písmem s úryvky z evangelií Matouše a Jana.
Petrovo zapření
Ecce Homo – Ejhle, člověk! -  Poté, co byl bičován, je před lidmi představen Ježíš s trnovou korunou. Pilát se posadil ohromen rozhodnutím, které musí učinit.
Ježíšův soud - Pilát si myje ruce.
Ježíšovo zbičování. Tři schody vedoucí ke sloupu, symbolizují dny, které uplynuly mezi Ukřižováním a Zmrtvýchvstáním.
Zcela nahoře: Ježíšova smrt
Pod Ukřižovaným Kristem vidíme sousoší. Zprava Kristus nesoucí kříž, uprostřed Veronika ukazuje roušku s otiskem Ježíšovy tváře, dvojice vojáků a zcela vlevo evangelista - portrét Antoni Gaudího.
Křížová chodba a sakristie jsou prostorem, kde je vystaven nábytek a další předměty z designérské dílny Antoni Gaudího.
Sagrada Familia - Růžencová kaple
Hlavní portál v Růžencové kapli
Politické vztahy – otevřený symbol pro spravedlivý politický svět - 7. listopadu 1893 zažila Barcelona den hrůzy – anarchista hodil 2 bomby do Lycea, hudebnho chrámu měšťanstva. 20 lidů zemřelo. Gaudí své vnímání těchto událostí zviditelnil, bombový útočník sleduje svou oběť
Napravo před průčelím Umučení Páně stojí Escoles de Gaudí, jeden z prostších Gaudího skvostů. Gaudí je zamýšlel jako školy pro děti řemeslníků a opatřil je zvlněnou cihlovou střechou, která okouzluje architekty dodnes. Uvnitř se nachází replika Gaudího skromného ateliéru v podobě, jakou měl v době architektovy smrti, a expozice mapující geometrické vzory a půdorysy, které stavitel využíval.
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
Album zobrazuje pouze fotky a videa ( z ). - zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

Španělsko - Barcelona, Sagrada Familia

Popis

Chrám Sagrada Família (celým katalánským názvem Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família, španělsky Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, česky Chrám smíření, zasvěcený Svaté rodině) se nachází v Barceloně, hlavním městě Katalánska, na východním pobřeží Španělska. Stavební práce na něm začaly v roce 1882, trvají dodnes. Chrám je nejvýznamnější stavbou slavného katalánského architekta Antonia Gaudího. Toto neobyčejné stavební dílo mělo podnítit návrat k učení římskokatolické církve. Chrám byl vysvěcen 7. listopadu 2010 papežem Benediktem XVI., který jí také propůjčil titul basilica minor.

Období

11.3.2020

Statistiky

  • 112 fotek
  • - zobrazení
  • 10 se líbí

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Zakódované album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Reklama
Reklama

Další alba autora

Podobná alba

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout
znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIP Změny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotkuvideo tak objeví více lidí.
Španělsko - Barcelona, Sagrada Familia
Komentáře Přidat